Doelstellingen

Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel

RSlN 855400390
Rechtsvorm Stichting
Statutaire naam Stichting Almere jungle
Statutaire zetel gemeente Almere
Bezoekadres Kemphaanpad 2, 1358 AC Almere
Postadres Postbus 522, 6700 AM Wageningen
Telefoonnummer 0365309930
lnternetadres www.almerejungle.nl
E-mailadres info@almerejungle.nl
Eerste inschrijving handelsregister 22-07-2015
Datum akte van oprichting 17-07-2015

Activiteiten
SBI-code: 94996 – Overige ideële organisaties

Het steunen van natuurbehoud in zijn algemeenheid en in het bijzonder het voorlichten van het brede publiek over de maatschappelijke en ecologische gevolgen van de handel in- en het houden van uitheemse dieren en het hieruit voortvloeiende dierenleed.

Bestuurders
Naam
Punt, Aart
Datum in functie 17-07-2015 (datum registratie: 22-07-2015)
Titel Voorzitter
Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)
Naam Schenk, Arie Cornelis
Datum in functie 17-07-2015 (datum registratie: 22-07-2015)
Titel Secretaris penningmeester
Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Beleidsplan

Inleiding

In dit beleidsplan legt de Stichting Almere Jungle ( “de Stichting”) haar beleidsvoornemens voor de periode 2015 – 2017 neer. Het door de Stichting in deze periode te voeren beleid is veelal afhankelijk van het aan haar ter beschikking staande budget. Indien deze factor wijzigt, zal de Stichting daarop dienen te anticiperen en haar beleid aan te passen. Het beleid is daarmee feitelijk dynamisch.

Bij het uitzetten van het door de Stichting te voeren beleid concentreert de Stichting zich op haar statutaire doelstelling. De Stichting heeft ten doel het voorlichten van het algemene publiek over het houden van uitheemse dieren, het voorkomen van dierenleed, de maatschappelijke gevolgen hiervan alsmede het opvangen , verzorgen en uitplaatsen van uitheemse dieren,  alsmede het verrichten van alle andere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De Stichting wordt opgericht op 1 mei 2015. Voorafgaand aan de oprichting hebben de betrokken personen zich intensief ingezet voor het nastreven van haar statutaire doelstelling. Zo is het bestuur begonnen met de voorbereiding van wervingsprogramma’s van donateurs, het gericht aanschrijven van fondsen, het opzetten van PR en voorlichting en het voorbereiden van personele invulling  en het gereedmaken van de dierverblijven (ecodisplays) van  Almere Jungle.

Werkzaamheden

Doelstelling

De Stichting heeft ten doel kennis en informatie toegankelijk te maken voor een breed en algemeen publiek met betrekking tot  de maatschappelijke gevolgen van  het houden en verzorgen van uitheemse dieren, het dierenleed dat hiermee wordt berokkent  , en hoe om te gaan met spijtaankopen. De stichting wil een duurzaam relatienetwerk opbouwen en onderhouden met partijen welke  zich tot doel stellen om uitheemse dieren op te vangen, te verzorgen, uit te plaatsen en terug te plaatsen in de natuur. In dit verband werkt de stichting samen met Stichting AAP en  de vogelbescherming. De stichting wil daarnaast op eigen terrein voorzieningen realiseren voor de opvang, verzorging en uitplaatsing van uitheemse dieren. Het betreft dieren welke door particulieren, organisaties en overheidsinstanties worden aangeboden.

Bestuur

Het bestuur van de Stichting zal uit ten minste drie en ten hoogste zeven personen bestaan, en zal voor de oprichting worden ingevuld.

Activiteiten

Concrete activiteiten die de Stichting de komende periode verder wil uitbreiden c.q. wil ontplooien zijn:

  1. De opvang en verzorging van de vrijwillig afgestane dieren en in beslag genomen dieren. Om deze activiteit goed uit te kunnen voeren worden de voorzieningen uitgebreid. Dit betreft :

De (ver)bouw van diervriendelijke onderkomens (ecodisplays) waarbij het belangrijk is dat dieren een natuurlijk gedrag kunnen vertonen;

De bouw van  ruimten voor quarantaine  om dieren in afzondering te nemen, en opvang van zieke dieren mogelijk te maken;

  1. Het ontwikkelen van educatieve programma’s voor natuureducatie in het algemeen, en de problematiek rond het houden, en verhandelen van uitheemse dieren (dood en levend) inclusief het veroorzaakte dierenleed, Bij de ontwikkelen van educatieve programma’s voor de bewoners van de gemeente Almere wordt bij voorkeur samengewerkt met stichting AAP, Staatsbosbeheer, en de stichting Stad en Natuur. Daarnaast worden educatieve programma’s ontwikkeld in brede zin voor met name de doelgroepen jongeren en leerlingen van basis en voortgezet onderwijs, en de doelgroep ouderen.
  2. Het ontwikkelen van een voorlichtingsprogramma rond het voorkomen van het aanschaffen van uitheemse dieren, en de mogelijkheden van vrijwillige Het doel is het publiek  preventief en actief voor te lichten;
  3. Het vertegenwoordigen van de Stichting binnen het netwerk van organisaties en instellingen welke preventief of curatief betrokken zijn bij de problematiek  rond verhandeling , opvang  verzorging  en terugplaatsing in de natuur van uitheemse dieren;
  4. Almere Jungle zal zich de komende periode  tot 2017  actief inzetten om de Ethische codes  van de Nederlandse vereniging van Dierentuinen  te implementeren in de bedrijfsvoering.
  5. Het opstellen of doen opstellen van een jaarverslag met betrekking tot bovenvermelde activiteiten.

 

Om bovenstaande activiteiten mogelijk te maken, zal de Stichting proberen fondsen te werven.

Beheer van gelden

Het jaarlijks geworven vermogen wordt veelal zo direct mogelijk besteed ( gerichte doelen en zo min mogelijk vertraging ). De indirecte kosten zijn minimaal en hebben louter betrekking op bankadministratie – en overboekingskosten, inschrijving kamer van koophandel, reisdeclaraties en overige onkostendeclaraties. Veelal worden kosten van reizen etc. door het bestuur voor eigen rekening genomen.

Alle opbrengsten en kosten worden in beginsel verantwoord in de periode waarop zij betrekking hebben. Alle opbrengsten ( schenkingen ) worden als opbrengst verantwoord in het boekjaar waarin zij door de Stichting worden ontvangen.

Alle rentebaten worden verantwoord door de aan het verslagjaar toe te rekenen ontvangen c.q. te vorderen rente uit hoofde van uitstaande banksaldi.

Besteding van gelden

Het vermogen van de Stichting wordt gevormd door giften, legaten, hetgeen door de erfstelling verkregen wordt alsmede door andere baten. De gelden van de Stichting worden geïnvesteerd in voorzieningen en onderkomens van de dieren, de dierverzorging en medische begeleiding en, voorlichting en educatie van het algemene publiek ( o.a. door onderwijs ), de personele invulling ( dierverzorgers ) en toezicht op en controle van de financiële middelen.  Voor zover de Stichting haar vermogen niet direct aanwendt ter nastreving van haar doelstelling, zal zij dit vermogen beleggen in defensieve fondsen en aanhouden op bankrekeningen.

De bestuurders ontvangen geen beloning, noch een ( bovenmatige ) onkostenvergoeding voor hun diensten.

Translate »