Profielschets RvC Almere Jungle

Versie: augustus 2022

De organisatie

Almere Jungle is een combinatie van veel verschillende activiteiten. Almere Jungle is een dierentuin die publiek ontvangt. Heeft een Jungle Café, verkoopt artikelen in de Jungle Store en biedt ook dagbesteding verspreid over de verschillende werkplekken. Almere Jungle probeert meer interactie voor het publiek in het park toe te voegen en is aan het experimenteren met entertainment. Als dierentuin heeft Almere Jungle een belangrijke rol in het bieden van educatie en aan het bijdragen aan conservatie. Als dagbestedingslocatie speelt Almere Jungle een belangrijke rol in het leven van tientallen cliënten die in het dierenpark een zinvolle dagbesteding hebben gevonden.

Juist het combineren van al deze activiteiten maakt dat Almere Jungle een sterke concurrentie positie heeft tegenover andere bedrijven. De meeste combinaties zijn namelijk niet zo vanzelfsprekend en moeilijk te kopiëren. Zo onderscheidt Almere Jungle zich in het leveren van goede zorg, omdat de cliënten voor hun gevoel echt meedoen in de maatschappij. Het dierenpark is juist weer onderscheidend omdat Almere Jungle een maatschappelijke functie heeft die erg bepalend is voor de sfeer op het bedrijf. Daarnaast biedt Almere Jungle veel beschutte werkplekken omdat de begeleiding al aanwezig is vanwege de dagbesteding etc.

De strategie van Almere Jungle zal er op gericht zijn in de toekomst activiteiten slim te blijven combineren om Almere Jungle daarmee in positieve zin te onderscheiden in kwaliteit van de concurrenten op dat gebied.

Missie Almere Jungle: onderscheiden door te combineren.

Visie Almere Jungle: het realiseren van de eerste grote recreatieve bestemming die vanuit maatschappelijke verantwoordelijkheid dagbesteding biedt aan tweehonderd cliënten met een lichamelijke- en/of verstandelijke beperking, zonder daarbij af te doen aan de rol van een dierentuin in de samenleving met betrekking tot natuurbehoud en educatie. Voor ons zijn zowel zorg als dierenpark ‘core business’.

Drijfveren: beleven – onderscheiden – verbinden van mens, dier en plant – gezamenlijkheid

Onze drijfveren zijn onderliggend aan de missie en visie.

Het bestuur

Almere Jungle wordt bestuurt door een directeur-grootaandeelhouder (DGA) zijnde dhr. Robert Loose. De dagelijkse leiding ligt bij het management team eveneens bestaande uit Robert Loose, aangevuld door Mike van Mourik en Esmee Rienstra.

Raad van commissarissen

De raad van commissarissen bestaat uit drie leden (waaronder de voorzitter) zijnde:

 • Jolanda Seton (voorzitter)
 • Martijn Johannes Andreas Versloot
 • Marie-José Heuvelman

De personele samenstelling van de raad van commissarissen is zodanig dat diverse deskundigheids- en aandachtsgebieden zijn vertegenwoordigd.

Profiel raad van commissarissen

Deze profielschetsen zijn openbaar te vinden via www.almerejungle.nl .

De raad van commissarissen houdt integraal toezicht op het beleid van het bestuur, staat het bestuur met gevraagd en ongevraagd advies ter zijde teneinde de ambities en doelstellingen van Almere Jungle te realiseren. De raad van commissarissen werkt volgens de regels van de Governancecode Zorg. De raad van commissarissen van Almere Jungle vergadert 2 keer per jaar.

Naast de controlerende taak dient de raad van commissarissen over het vermogen en de ‘attitude’ te beschikken om als positief en constructief klankbord te fungeren voor het bestuur. De vertrouwensbasis tussen raad van commissarissen en het bestuur geldt als vertrekpunt om het besturingsmodel adequaat te kunnen realiseren.

Naast deze kwaliteiten beschikt ieder lid over een specifieke deskundigheid die wordt ingezet ter verhoging van de kwaliteit van de gehele raad. De individuele leden dienen wat betreft kennis, ervaring, competenties en netwerk complementair aan elkaar te zijn en constructief en in goede harmonie met elkaar samen te werken. Almere Jungle streeft naar diversiteit van haar leden en een spreiding van maatschappelijke achtergronden en deskundigheden.

Profiel leden van de raad van commissarissen

 • beschikken over een HBO werk- en denkniveau en (eventueel) bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring;
 • hebben voldoende affiniteit met de gezondheidszorg in het algemeen en de doelstellingen en zorgfunctie van Almere Jungle in het bijzonder;
 • kunnen op strategisch niveau acteren en op hoofdlijn een oordeel vormen over de door het bestuur voorgelegde aangelegenheden en het beleid van de organisatie;
 • beschikken over bestuurlijke intelligentie en overzien complexiteit en dynamiek van de organisatie door het combineren van diverse (waaronder ook zorg) activiteiten;
 • zijn breed maatschappelijk geëngageerd en beschikken over een relevant netwerk;
 • opereren kritisch en onafhankelijk ten opzichte van elkaar en het bestuur;
 • weten het juiste evenwicht te bewaken tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand en het bestuur te voorzien van een advies- en klankbordfunctie;
 • bieden voldoende beschikbaarheid om zich in te zetten voor een adequate invulling van de functie;
 • zijn integer en hebben een groot verantwoordelijkheidsgevoel;
 • hebben inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid, continuïteit en duurzaamheid aan een organisatie als de Almere Jungle stellen.

Van alle leden van de raad van commissarissen wordt verwacht dat zij zich blijven verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van de gezondheidszorg in het algemeen en de zorgfunctie van Almere Jungle in het bijzonder.

Er wordt gestreefd naar een raad van commissarissen met een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden, diversiteit naar geslacht, leeftijd, regionale binding en disciplines aanwezig is, waarbij onder meer gedacht wordt aan zorginhoudelijke, financieel-economische, juridische, sociale en bedrijfskundige achtergronden.

Aanvullend profiel voorzitter raad van commissarissen

Van de voorzitter van de raad van commissarissen worden, onverminderd de algemene profielschets van de raad van commissarissen, specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht.

 • beschikt over ervaring als voorzitter of in een soortgelijke rol;
 • heeft het vermogen om met autoriteit en natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in de raad van commissarissen te vervullen;
 • toont sterk verbindend leiderschap, neemt verantwoordelijkheid voor de samenstelling, complementariteit en het functioneren van de raad van commissarissen en het bestuur alsmede voor de onderlinge dynamiek;
 • bezit bewezen voorzitterskwaliteiten, bewaakt prioriteiten en rolopvatting, optimaliseert scherpte, het kritisch vermogen en de mening- en besluitvorming van de raad;
 • is in staat een open en constructieve sfeer te creëren en te behouden waarin alle leden van de raad gelijkwaardig en actief participeren en bijdragen;
 • over inzicht en overzicht te beschikken ten aanzien van de taken en functie van de raad van commissarissen en de bestuurder;
 • heeft visie, is overtuigend een stevige sparringpartner voor het bestuur;
 • heeft een groot verantwoordelijkheidsgevoel, is besluitvaardig, crisisbestendig en anticipeert op de toekomst en mogelijke scenario’s;
 • is onafhankelijk in denken en handelen, authentiek en benaderbaar;
 • beschikt over zodanige eigenschappen en uitstraling dat hij of zij zo nodig extern een rol in het belang van Almere Jungle kan vervullen.

Aanvullend profiel lid raad van commissarissen met aandachtsgebied leisure

Van het lid van de raad van commissarissen met aandachtsgebied leisure worden, onverminderd de algemene profielschets van de raad van commissarissen, specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht. Het lid:

 • heeft ervaring met het creëren en vermarkten van betekenisvolle leisure belevenissen;
 • is bekend te werken binnen een multidisciplinaire team;
 • beschikt over gedegen kennis op het gebied van marketing uit werkervaring en/of opleiding;
 • heeft ervaring met netwerken en externe communicatie op allerlei platformen.

Aanvullend profiel lid raad van commissarissen met aandachtsgebied finance

Van het lid van de raad van commissarissen met aandachtsgebied finance worden, onverminderd de algemene profielschets van de raad van commissarissen, specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht.  Het lid:

 • beschikt over gedegen financiële kennis blijkend uit werkervaring en opleiding;
 • heeft kennis en een scherp oog voor een gezonde (financiële) bedrijfsvoering, kan dit plaatsen in het grotere geheel;
 • is in staat om investeringsbeslissingen te kunnen beoordelen op kansen en risico’s.

Aanvullend profiel lid raad van commissarissen met aandachtsgebied gezondheidszorg

Van het lid van de raad van commissarissen met aandachtsgebied gezondheidszorg worden, onverminderd de algemene profielschets van de raad van commissarissen, specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht. Het lid:

 • heeft inhoudelijk kennis van en ervaring in de zorg, met name op het gebied van dagbesteding voor mensen met een lichamelijk, psychische en/of verstandelijke beperking;
 • heeft een brede maatschappelijke binding;
 • heeft een gevoel voor politieke en maatschappelijke context.

Honorering

De raad van commissarissen is zich bewust van de geringe omzet en omvang van Almere jungle. Het bestuur vindt een passende vergoeding echter passend ondanks dat bij bedrijven met een gelijke omvang in zorg meestal alleen de onkosten worden vergoed. De vergoeding is vastgesteld voor 2022 op €65,- per uur. De B.V. vergoedt daarnaast de onkosten die de leden van de raad van commissarissen ten behoeve van de B.V. maken. Ook wordt door en op kosten van Almere Jungle een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten ten behoeve van de leden van de raad van commissarissen.

Translate »