In- en exclusiecriteria begeleiding jeugdige

Almere Jungle biedt begeleiding aan jeugdige met een geldige indicatie. Echter kan niet iedere zorgvraag door Almere Jungle worden beantwoord. Om vooraf duidelijkheid te kunnen geven aan onze mogelijke cliënten en ketenpartners hebben wij de volgende algemene in- en exclusiecriteria vastgesteld:

Inclusie criteria:

 • Er is een concrete hulpvraag;
 • Er is een geldige indicatie aanwezig;
 • Ouders/vertegenwoordigers en/of jeugdige dragen actief bij aan het opstellen van de leerdoelen;
 • Respijtzorg;
 • Begeleiding tijdens- en na schooltijd.

Exclusie criteria

 • Jeugdige die uitgebreide verpleging behoeven gedurende de dag of bijvoorbeeld voorbehouden handelingen;
 • Wanneer ouder(s)/verzorger(s) en/of jeugdige zich niet kunnen/willen houden aan de afspraken die gemaakt zijn;
 • Jeugdige met (een kans op) ernstige gedragsproblemen (agressie, seksueel ongewenst gedrag etc.) waarmee zij de veiligheid van zichzelf en/of andere in gevaar brengen;
 • Jeugdige met verslavingsproblematiek die nog niet wordt behandeld;
 • Jeugdige die opzettelijk weglopen;
 • Jeugdige met suïcidaal gedrag;
 • Jeugdige met ernstige psychiatrische problematiek, die bijvoorbeeld een gesloten opname vereist;
 • Jeugdige die extreem prikkelgevoelig zijn en/of niet kunnen functioneren in een prikkelrijke omgeving;
 • Wanneer de situatie rond de hulpvraag en/of de jeugdige dusdanig complex is dat Almere Jungle onvoldoende kwaliteit en/of kwantiteit van zorg kan garanderen;
 • Jeugdige en/of naasten die medewerkers, bezoekers en/of andere cliënten discrimineren en/of (seksueel) intimideren;
 • Jeugdige die om wat voor reden dan ook niet kunnen functioneren in een publieke setting;
 • Jeugdige welke regelmatig in aanraking komen met de politie.

Specifiek voor jeugdige met een WLZ indicatie:

Inclusie criteria (naast bovengenoemde algemene criteria)

 • Jeugdige met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking die hulp nodig hebben bij het invullen van hun dag;
 • Jeugdige vanaf de basisschoolleeftijd;
 • Individuele- of groepsbegeleiding tijdens vakanties en op studiedagen.

Specifiek voor jeugdhulp via de gemeente:

Inclusie criteria (naast bovengenoemde algemene criteria)

 • Begeleiding naschools voor kinderen van 10 jaar en ouder;
 • Tijdens schooltijd voor kinderen die tijdelijk geen en/of minder onderwijs volgen en hiervoor een geldige ontheffing hebben.

Exclusie criteria (naast bovengenoemde algemene criteria)

 • Als wordt gesignaleerd dat begeleiding bij Almere Jungle niet bijdraagt aan de ontwikkeling van het kind (of de ontwikkeling zelfs belemmerd of verslechterd) zal moeten worden uitgekeken naar een passend alternatief;
 • Begeleiding op studiedagen;
 • Het onderwijs is ten alle tijden voorliggend;
 • De indicatie is niet toereikend genoeg voor de hulpvraag.

Als je twijfelt of Almere Jungle een geschikte plek is voor de jeugdige raden we je aan het aanmeldformulier toch in te vullen (dat doet u hier). Dan kunnen wij met je meedenken in oplossingen.

Translate »