Toezicht

Goed intern toezicht is een belangrijke voorwaarde voor het leveren van goede zorg. Binnen Almere Jungle is het intern toezicht als volgt geregeld:

Raad van Commissarissen (RvC)
Almere Jungle heeft een RvC. De RvC houdt integraal toezicht op het beleid van het bestuur, staat het bestuur met gevraagd en ongevraagd advies ter zijde teneinde de ambities en doelstellingen van Almere
Jungle te realiseren. De RvC werkt volgens de regels van de Governancecode Zorg. De RvC van Almere Jungle bestaat op dit moment uit 3 leden en vergadert ten minste 2 keer per jaar.

De leden zijn Jolanda Seton, Marie-Jose Heuvelman en Martijn Versloot. De profielschets van de raad van commissarissen is hier te vinden.

Cliëntenraad
De cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van de cliënten van Almere Jungle en
hun vertegenwoordigers. Dit doet de cliëntenraad door regelmatig de wensen en meningen van de
cliënten van Almere Jungle te inventariseren. Daarnaast informeert de cliëntenraad de cliënten van
Almere Jungle en hun vertegenwoordigers over de werkzaamheden van de cliëntenraad en de
resultaten daarvan. De cliëntenraad van Almere Jungle vergadert ten minste 2 keer per jaar.

De cliëntenraad bestaat op dit moment uit 4 leden: Reinier, Esther, Miguel en Silvana. De door de cliëntenraad gepubliceerde stukken zijn voor cliënten en hun vertegenwoordigers te lezen in de Xtranet omgeving van Almere Jungle. De profielschets van de cliëntenraad is hier te vinden.

Translate »