Algemene voorwaarden

1. TOEGANG

Almere Jungle is dagelijks geopend tussen 10.00 en 17.00 uur. De actuele openingstijden zijn te vinden op de website http://www.almerejungle.nl. Het is verboden om buiten openingstijden het park te betreden. Almere Jungle behoudt zich het recht om de openingstijden aan te passen.

 1. Het is alleen toegestaan het dierenpark te betreden met een geldig toegangsbewijs.
 2. Het toegangsbewijs is geldig op de dag die de datum stempel aangeeft. Bij het betreden van het dierenpark ontvangt elke bezoeker een stempel op de hand. Op vertoon van de stempel kan op dezelfde dag opnieuw toegang worden verleend.
 3. Een jaarkaart is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Het is niet toegestaan jaarkaarten door te verkopen of uit te lenen aan derden. Verder is de jaarkaart geldig tot een jaar na de uitgiftedatum. Het recht op toegang vervalt bij het verstrijken van de op de jaarkaart aangegeven geldigheidsdatum.
 4. Honden zijn welkom, maar moeten kort zijn aangelijnd en altijd onder toezicht staan van hun baasje. Huisdieren anders dan honden zijn niet toegestaan.
 5. Het is niet toegestaan om het dierenpark in dierenkostuum, feestkleding en/of andere (feestelijke) uitdossing te betreden zonder toestemming vanuit Almere Jungle. Daarnaast is het verplicht om passende kleding te dragen, dit om de familiesfeer en hygiënische redenen in het park te waarborgen. Ook bij warm weer dienen tenminste hemd, korte broek en schoenen gedragen te worden.
 6. Almere Jungle behoudt zich ten alle tijden het recht om voor personen die vermoedelijk onder invloed van alcohol en/of verdovende middelen zijn of dit verhandelen, dan wel de orde verstoren, de toegang te weigeren of uit het dierenpark te verwijderen.
2. PARKEREN
 1. Er is geen toezicht op de parkeerplaats en parkeren gebeurt op eigen risico. Voor diefstal, inbraakschade en/of vernieling van of aan het voertuig of goederen is het dierenpark niet aansprakelijk, tenzij deze schade het gevolg is van een tekortkoming die aan het dierenpark is toe te rekenen. Van diefstal uit, of vernielingen aan het voertuig kan op eigen initiatief aangifte worden gedaan bij de politie. Het park vraagt de schade ook direct te melden bij de entree.
 2. Toegangen, doorgangen, uitgangen en nooduitgangen moeten altijd worden vrijgehouden.
3. VEILIGHEIDSREGELS
 1. Tijdens de wandeling door het dierenpark moeten de daarvoor aangegeven paden en wegen worden gebruikt. Het klimmen over afzettingen, door borders lopen en/of het openen van deuren anders dan aangegeven is niet toegestaan.
 2. Het dierenpark is een rookvrije omgeving. Het is alleen toegestaan te roken op het terras. Het rookverbod geldt voor alle (e-)sigaretten en op rookwaren gelijkende producten..
 3. Het is niet toegestaan attributen zoals speelballen, skateboarden, kinderfietsjes, hoverboards en segways mee te nemen/ te gebruiken in het dierenpark, in verband met de veiligheid van onze bezoekers, medewerkers, cliënten en dieren. Kinder- en wandelwagens, evenals (elektrische) rolstoelen en rollators vormen hierop een uitzondering.
 4. Het bezit van wapens of voorwerpen die gevaar kunnen opleveren, zoals vuurwerk, is verboden.
 5. Het is verboden om vuur te maken.
 6. De brandweervoorschriften, aanwijzingen van onze medewerkers en aanwijzingen van externe hulpdiensten moeten worden opgevolgd.
4. TOEZICHT
 1. Ouders en/of begeleiders zijn verantwoordelijk voor en moeten toezicht houden op diegenen die onder hun leiding het dierenpark bezoeken.
 2. Ouders en begeleiders zijn aansprakelijk voor de schade, die door de aan hen toevertrouwde perso(o)n(en) en/of hond(en) wordt veroorzaakt.
 3. Kinderen onder de twaalf jaar mogen niet zonder begeleiding van een volwassene het park betreden.
 4. Mocht een kind zoek raken tijdens het bezoek aan Almere Jungle, dan adviseren wij dit te melden bij een medewerker. Op deze manier kunnen wij proberen ouder/ verzorger en kind zo snel mogelijk te herenigen.
5. SCHADE EN AANSPRAKELIJKHEID
 1. Het dierenpark wordt zo zorgvuldig mogelijk onderhouden. Toch kan het voorkomen dat er minder prettige zaken worden aangetroffen. Is dat het geval, dan verzoeken wij u dit bij een medewerker te melden.
 2. Bij diefstal van onze goederen en/of eigendommen uit winkel, horeca, (dier)verblijven of anderzijds, zal door het dierenpark altijd aangifte bij de politie worden gedaan. Daarnaast zijn de medewerkers van het dierenpark gerechtigd om personen staande te houden tot de politie is gearriveerd.
 3. Het is verboden om dierverblijven, kantoren, beplanting of andere parkeigendommen moedwillig te beschadigen. De ontstane schade zal op de verantwoordelijke persoon worden verhaald.
 4. Het kan voorkomen dat er ongewild schade is veroorzaakt. Wij verzoeken dat bij de entree te melden vóór u het dierenpark verlaat.
 5. Mocht je zelf schade en/of letsel hebben opgelopen tijdens het bezoek aan ons dierenpark, dan verzoeken wij dit vóór vertrek bij onze entree te melden.
 6. Het dierenpark is slechts aansprakelijk voor schade in die gevallen waarbij sprake is van een tekortkoming welke aan het dierenpark is toe te rekenen.
6. DIEREN EN PLANTEN
 1. Het is verboden de dieren te voeren, hier kunnen zij ziek van worden. De enige uitzondering op deze regel zijn de waterschildpadden, kippen en vissen, hiervoor kunnen bij de entree speciaal daarvoor bedoelde zakjes voer worden aangeschaft.
 2. Met het oog op dierwelzijn en veiligheid is het strikt verboden om dieren aan te raken en om voorwerpen in de dierverblijven te gooien. Uitzondering zijn de kippen en de konijnen, deze mogen worden aangehaald door de bezoeker. Deze dieren oppakken is niet toegestaan.
  Het is ook niet toegestaan om met handen, vingers, stokken of andere voorwerpen (zoals selfiesticks) in de verblijven te komen.
 3. Het moedwillig verontrusten of treiteren van dieren, zoals hard op de (glas)wanden bonzen, is niet toegestaan.
 4. Uitwerpselen van de hond moeten door de hondeneigenaar zelf worden opgeruimd, poepzakjes zijn aan te schaffen bij de entree.
7. EHBO

1. Voor hulp bij ongevallen zijn er gediplomeerde BHV-ers in het park aanwezig. Je kunt hen oproepen door een medewerker aan te spreken.
2. Bij evacuatie zullen de BHV-ers Almere Jungle ontruimen. Alle medewerkers, cliënten en bezoekers dienen elke aanwijzing van de BHV-medewerker op te volgen.

8. PROMOTIE EN VERKOOP
 1. Het bedrijven van promotie of het verkopen van diensten in het dierenpark is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Almere Jungle.
 2. Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Almere Jungle (commerciële) activiteiten te organiseren op het terrein van het park.
 3. Gegevens in drukwerken, verstrekt vanuit Almere Jungle, zijn aan wijziging onderhevig zonder voorafgaand bericht. Ook kunnen er geen rechten aan de inhoud worden verbonden.
9. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De intellectuele eigendomsrechten op alle door Almere Jungle verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, schetsen en modellen worden uitdrukkelijk door Almere Jungle voorbehouden. Deze zaken blijven onvervreemdbaar eigendom van Almere Jungle en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Almere Jungle niet worden gekopieerd, openbaar gemaakt, vermenigvuldigd of aan derden ter beschikking worden gesteld dan wel op enigerlei andere wijze te worden gebruikt.

10. FOTO’S, FILM EN OPNAMES
 1. Het maken van foto’s, video, dia’s of ander beeld- en/of geluidsdragers, anders dan voor particulier en niet-zakelijk gebruik, is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Almere Jungle.
 2. Wij gebruiken beeldmateriaal voor onze online en offline uitingen. Voor promotionele doeleinden worden er daarom foto’s en video’s gemaakt tijdens evenementen.
 3. Wij vinden de veiligheid van onze dieren, bezoekers en medewerkers erg belangrijk. Om het park voor iedereen een stukje veiliger te maken, is er camerabewaking in het park aanwezig.
 4. Informatie over de verwerking van persoonsgegevens is opgenomen in ons privacyreglement en is gepubliceerd op onze website.
 5. Foto’s met de hashtag #AlmereJungle of waarbij de locatie @AlmereJungle vermeldt wordt, mogen op de Social Media kanalen van Almere Jungle gerepost worden met vermelding oorspronkelijke bron.
11. ORDE EN NETHEID
 1. Het moedwillig lawaai maken en gebruik van (geluids)apparatuur is niet toegestaan. Onze medewerkers zijn bevoegd de (geluids)apparatuur (tijdelijk) in beslag te nemen.
 2. Afval dient in de op het park aanwezige vuilnisemmers te worden gedeponeerd.
TOT SLOT

Bij situaties waarin dit regelement niet voorziet, is de directie van Almere Jungle bevoegd om te beslissen en te handelen. De medewerkers zijn gerechtigd om personen die zich niet aan het parkreglement houden of de algemene orde verstoren uit het dierenpark te verwijderen en de toegang voor een door de directie te bepalen termijn te ontzeggen, zonder enig recht op schadeloosstelling, zoals restitutie van toegangsgelden. Almere Jungle behoudt zich het recht voor dit parkreglement periodiek te wijzigen. Wijzigingen worden gepubliceerd op onze website en treden direct in werking.

Dit parkreglement geldt met ingang van 1 januari 2020.

Translate »